fordele ved en Friends resilience indsats

Social og emotionel læring, og fremme af resiliens, er indsatser der effektivt forebygger angst og depression.

Når FRIENDS Resilience programmet udrulles i skoler og på ungdomsuddannelser, kan du forvente resultater, der omfatter signifikante reduktioner i symptomer på angst og depression, blandt de børn, unge og voksne, der har fuldført i programmet.

fordele ved en Friends resilience indsats

Foruden at klæde børn, unge og voksne på, til bedre at kunne takle de udfordringer de møder på deres vej, samt øge den individuelle og fælles trivsel, har FRIENDS Resilience programmet en dokumenteret positiv effekt på fagligheden i skoleregi.

Rammerne for indlæringen forbedres således, at lærere og pædagoger får plads til at udrulle alle de gode pædagogiske og didaktiske værktøjer, de har i rygsækken, med henblik på at højne kvaliteten af undervisningen og sikre sig, at eleverne og de studerende finder skoledagen og undervisningen tryg, meningsfyldt og relevant.

For den enkelte

TRIVSEL TIL ALLE. Det anbefales, at programmet implementeres universelt i hele klassen eller på hele skolen, til fremme af livsduelighed og resiliens for alle elever.

Gennem programmet lærer eleverne, at:

 • Udvikle copingfærdigheder, til håndtering af livets udfordrende situationer
 • Øge forståelsen for følelser og tilstande af emotionel uro
 • Udvikle selvregulerende og selvberoligende færdigheder
 • Fremme selvtillid, selvværd og empati
 • Opbygge positive sociale netværk og identificere rollemodeller
 • Identificere værdier, der fremmer hjælpsomme valg
 • Forbedre læringskompetence og faglige præstationer
 • Fremme relationskompetence og reducere mobning

For klassen

Som en integreret del af programmet introduceres lærerkollegiet og klassens forældre for grundelementerne i Friends programmet. De voksnes eget kendskab til programmet, samt deres evne til at bakke op om børnenes læring, understøtter programmets effekt. 

På skoler og ungdomsuddannelser forbedres rammerne for indlæringen, så lærere og pædagoger får plads til at udrulle alle deres pædagogiske og didaktiske værktøjer og højne kvaliteten af undervisningen. Hermed sikres, at eleverne og de studerende finder skoledagen og undervisningen tryg, meningsfyldt og relevant.

Gennem programmet opnår klassen: 

 • Øget ro og plads til fordybelse
 • Øget empati og gensidig forståelse
 • Tryghed i fællesskabet
 • En positiv klassekultur

For institutionen

BESPARELSE VIA FOREBYGGELSE. Når børn, unge og voksne bukker under for stress, depression og angst, eller andre negative følger af ugunstige klassefællesskaber og arbejdspladskulturer, har forskning vist, at investering i tidlig forbyggende indsats er at foretrække, da de i det lange løb har større menneskelige og økonomiske fordele.

Ved gennemførsel af programmet kan institutionen opnå:

 • Positivt læringsmiljø og øget trivsel
 • Bedre arbejdsmiljø for børn og voksne
 • Mindre sygefravær
 • Reducerede omkostninger i forbindelse med understøttende og inkluderende tilbud

Rationalet bag en FRIENDS Resilience indsats

%

TRIVSELSMÅLING

FRIENDS Resilience programmet arbejder med at fremme de samme generelle trivselsforhold, som der måles på i den nationale trivselsmåling.

FRIENDS kan derfor anvendes som en effektiv indsats, der understøtter et godt undervisningsmiljø, elevernes glæde, tryghed og engagement i skolen, samt deres handlekompetence, robusthed, empati og evne til at udvikle positive relationer, med støtte fra klassekammerater, lærere og opbakning fra familien

%

SUNDHEDSSTYRELSEN

Angstlidelser hos børn og unge bliver ofte overset og er underbehandlede. Uden behandling vil en ud af fem danske børn og teenagere fortsat udvise angstlidelser i voksenlivet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at tilbyde kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer som førstevalg til behandling af børn og unge, der har angst, eller tegn derpå.

Ligeledes fremhæver Sundhedsstyrelsen, at tidlig og alment forebyggende indsats til børn og familier, er essentiel, inden et barn når at udvikle alvorlige symptomer på mistrivsel.

%

WHO

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anerkender FRIENDS Resilience som et evidensbaseret og universelt forebyggende trænings- og interventionsprogram, der effektivt forebygger angst og depression blandt børn og unge, på tværs af kulturelle forhold.

Obesity, early onset diabetes, anxiety, and depressive disorders are forecasted to be more prevalent in developed countries than any other health problem in the next 50 years. Yet Friends Resilience is changing this trend child by child, family to family, and community to community(WHO, 2011)

En universel forebyggende indsats

I Trivselsfabrikken vægter vi anvendelsen af FRIENDS Resilience programmet som en universel forebyggende indsats.

– og som supplement til allerede eksisterende behandlingstiltag, der udspringer af samme evidensbaseret kognitive adfærdsterapeutisk tilgang.

På sigt kan vi forvente at antallet af børn og unge, som udvikler angst og depression vil falde, hvilket vil frigøre ressourcer, så de børn og unge, der fortsat har behov for behandling, kan få den hjælp de har brug for i tide, inden de udvikler sig til kroniske tilstande.

En af fordelene ved Friends Programmerne er, at de og det tilhørende materiale er nøje udviklet af Dr. Paula Barrett og hendes hold, til at blive formidlet af de voksne, som børnene og de unge er trygge ved og har tillid til i skolen og på ungdomsuddannelserne, navnlig klasselærere, pædagoger, speciallærere og lignende, fremfor af en udefra kommende voksen, som ikke kender børnene på samme måde.

TEDx TALK

Dr. Paula Barrett fortæller om hendes forskning og arbejde med fremme af resiliens og forebyggelse af angst og depression.

God lille video, der forklarer rationalet bag FRIENDS Resilience indsatsen og uddyber, hvorfor det er vigtigt at understøtte børn, unge og voksne i tilegnelsen af sociale og emotionelle færdigheder.

Share This