viden om

– Resiliens, tidlig forebyggende indsats og angst

Resiliens

I Trivselsfabrikken arbejder vi for at forskningsbaseret viden i hvad der styrker børn og unges resiliens gøres lettilgængeligt og anvendeligt i praksis.

Resiliens er individets evne til at forebygge, minimere og overvinde de skadelige virkninger af de udfordringer og den modgang vi møder på vores vej gennem livet.

Det at være resilient kan forbindes med nogle bestemte karaktertræk:

  • At kunne anvende effektive Coping strategier til at håndtere stress, mm.
  • At kunne styre sine negative følelser på en effektiv måde
  • At have tiltro til egne evner / en fornemmelse af mestring i forhold til livet
  • At kunne trække på tilgængelige sociale støttenetværk – i familien, skolen og andre fællesskaber

En anden vigtig faktor er det at have en sikker fornemmelse af at høre til i skolen. Forskningen peger på at når denne mangler, så fører det til oprørsånd/misstemning, læringsmæssig tilbagetrækning, samt udviklingen af angst og depression. Noget som kan få varige konsekvenser såfremt der ikke sættes ind.

En tidlig forebyggende indsats

Når man taler om tidlig forebyggende indsats i forhold til angst og depression, så er det kognitiv adfærdsterapeutiske programmer man sætter ind med, idet de lærer børn, unge og voksne at forstå koblingen mellem tanke-følelse-adfærd.

Disse børn kan overses i den travle hverdag og mange får ikke adgang til hjælp, eller falder fra hvis de skal i et særligt tilrettelagt forløb. Derfor er det vigtigt, at man tænker i hvordan man kan køre evidensbaserede praksis i skolen, så den bliver så tilgængeligt som muligt for børn og unge, så det ikke kun er de få, der får adgang til disse redskaber, strategier og færdigheder. 

Forskning viser at investeringer i tidlig forbyggende indsatser er at foretrække, da de i det lange løb har større menneskelige og økonomiske fordele. Nobel pristager i Samfundsøkonomi, James Heckmann, har med hans nyere forskning demonstreret, at en samfundsmæssig indsats for at styrke trivslen og læringen i børns første leveår er en af de investeringer, der giver det allerstørste samfundsmæssige afkast.

Flere vil klare sig bedre gennem folkeskolen, de videregående uddannelser og ind på erhversmarkedet, med reducerede omkostninger i forbindelse med understøttende og inkluderende tilbud, og behandling af livsstilsygdomme, angst og depressive lidelser til følge.

På baggrund af den grundige forskning indenfor psykologien og økonomien, bliver vi nødt til at se på hvordan vi fører dette ud i livet – hvordan vi gør det her og nu – frem for at blive ved med tale om at gøre det.

Udover at være anerkendt af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er FRIENDS Resilience programmet bevist effektivt til fremme af sociale og emotionelle færdigheder, på tværs af kulturelle forhold. De færdigheder, der er lært gennem FRIENDS Resilience, er beregnet til langvarig brug og ved lejlighedsvis opfriskninger kan effekten opretholdes i mange år efter afslutningen af ​​programmet. 

Angst

En ud af fem danske børn og teenagere har en angstlidelse. Angstlidelser hos børn og unge er ofte oversete, og uden behandling vil en stor del af børnene fortsat udvise angstlidelser i voksenlivet, med risiko for hæmmet personlig udvikling, social isolation, akademisk underpræstation og udvikling af andre psykiske lidelser.

FRIENDS Resilience programmet er udviklet til at give dem, der gennemfører programmet, de nødvendige livsduelighedsværktøjer. Ikke kun til at håndtere og forhindre angst, men også til at blive engagerede og blomstrende individer.

Share This