Bag Trivselsfabrikken står

Jette Ní Mhaolcatha

Jette Ní Mhaolcatha

Medejer, træner og facilitator af FRIENDS Resilience.

Jette har en 4 årig BA i psykologi og sociologi fra Trinity College, Dublin, og er cand. phil. i antropologi fra Aarhus Universitet.

Læs mere om Jette

Jette har en 4 årig BA i psykologi og sociologi fra Trinity College, Dublin, og er cand. phil. i antropologi fra Aarhus Universitet. Jette har endvidere arbejdet som oversætter af faglige tekster.

Igennem en årrække oplevede Jette, hvorledes mistrivsel i skolen kan nedbryde børn og unges tillid til andre og spænde ben for deres videre udvikling, med vidtrækkende konsekvenser for eleverne, deres familier og samfundet til følge. Disse oplevelser vakte Jettes interesse for, hvordan man kan støtte op om arbejdet med, at skabe trygge rammer i uddannelsessystemet, til gavn for børn og unges emotionelle, sociale og faglige udvikling. Derudover, hvorledes man sikrer en rolig og respektfuld klassekultur, hvor lærere og pædagoger kan fokusere på det at undervise.

Da hun blev introduceret for FRIENDS Resilience, under et besøg i Irland, hvor hun stammer fra, var hun klar over, at hun måtte arbejde for at få programmet til Danmark, og at Gry og en tidligere medejer var de helt rigtige, at alliere sig med for at det vil lykkes.

 

Gry Ravn Rønne

Gry Ravn Rønne

Medejer, træner og facilitator af FRIENDS Resilience.

Gry er cand.pæd.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet og uddannet lærer fra Holbæk Seminarium.

Læs mere om Gry

Gry har mange års erfaring indenfor skole og behandlingsområdet.

Frem til foråret 2022 var Gry ansat hos Cool Kids Børne- & ungdomspsykologisk Klinik Roskilde. Herfra har hun mange års erfaring som supervisor, foredragsholder og underviser på Cool Kids vejlederuddannelsen. I hendes daglige arbejde i Cool Kids Klinik tilbød/varetog hun Cool Kids og Chilled-gruppeforløb, samt individuelle forløb. Hun har erfaring med at udforme særligt tilpassede forløb sammen med børn og unge, der er udfordrede med at komme i skole. Her har hun særlig erfaring med forældrerådgivning og i at indgå i et tværfagligt samarbejde med skole, kommune og PPR om, hvordan der bedst støttes op om barnets trivsel og udvikling. Endvidere konsulterer og superviserer hun lærerteams i bl.a. at lave opfølgende indsatser for et barn, der udfordret med en angstlidelse.

Gry er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på FRIENDS Resilience Programmet udviklet af Dr. Paula Barrett , samt Cool Kids Program (evidensbaseret angst behandling).

Gry har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT), i metakognitiv psykoterapi og er mindfulness-instruktør og NADA-akupunktør (National Acupuncture Detoxification Association).

og vores konsulenter

Line Fulgsang

Line Fulgsang

Konsulent, træner & facilitator af FRIENDS Resilience

 Line er uddannet Lærer fra Haslev Seminarium, Sexolog, EFT parterapeut, Sorggruppeleder, Cool Kids vejleder samt motivations- og skoleværgringskonsulent.

Læs mere om Line

Line har arbejdet som Folkeskolelærer i 18 år, og har derfor en bred erfaring med at undervise og formidle.

Line har altid fokus på det at være menneske blandt andre mennesker og hvad det bringer med sig. Line har også altid i fokus på, at de mennesker hun arbejder med føler sig hørt, set og mødt. Hun tror på balance i livet og arbejder med at give børn og unge et trygt fundament hvorfra de kan træde ud i livet. Line har gennem hendes år som underviser erfaret, at al god indlæring er forbundet med tryghed, plads til at være den man er, plads til at folde sig ud samt vigtigheden af, at man hører til – altså at man oplever en stærk fællesskabsfølelse.

Line har altid interesseret sig for ”den Svære Samtale”, og er i dag ansat som motivationsvejleder i Næstved Kommune. Hun tager sig blandt andet af elever der er udfordret i forhold til det at komme i, eller være i skole og dertil relaterede problematikker. Hendes dagligdag består af hjemmebesøg, familievejledning, angstbehandling, at hjælpe børn med at komme i skole trin for trin, børn & ungesamtaler, sparring med forældre og lærere, brobygning mellem barn og skole, samt mellem skole, familie og myndigheder.

Line er uddannet EFT (Emotional Focus Therapy) parterapeut, hvilket hun har suppleret med en uddannelse i Kognitiv Terapi samt et undervisningsforløb til Cool Kids Vejleder.

De senere år har Line ved siden af sit job som motivationsvejleder, arbejdet som selvstændig terapeut med speciale i par- & familieterapi, samt børn & unge samtaler hvor angst og skolefravær ofte udgør omdrejningspunktet. Derudover afholder Line foredrag og forældregrupper.

Gennem mange år som lærer, og senest som motivationsvejleder, har Line noteret sig, at trivsel blandt børn og unge ikke kommer af sig selv, tværtimod er det noget som vi skal være opmærksom på i daginstitutionerne samt hele skole/uddannelsesforløbet igennem. Med andre ord, må børn og unge ikke stå alene med ansvaret om at trives eller ikke at trives.  Vi (skole/kommunen, forældre og børnene/de unge), har et fællesansvar for at den enkelte trives. Vi som arbejder med børn og unge skal gå forrest og vise vejen – vise, at det der er vigtigt er, at vi dagligt træner det som falder os svært, øver os, er modige, og at vi hjælper og støtter hinanden, begår fejl, og kommer videre med større indsigt og erfaring til næste gang vi møder et bump på vejen.

Line ser et behov for, at vi får et fælles trivselssprog som børn og unge forstår, samt lærer dem strategier de kan benytte sig af når livet bliver svært – de skal kunne mærke på egen krop at det virker. Forældrene skal ikke overlades til sig selv, de skal inddrages, guides og vejledes undervejs. Sammen vil vi kunne skabe et trygt trivselsfundament for børn og unge, et fundament der bringer dem sikkert og trygt ud i livet, med en tryg indre kerne i form af et stærkt selvværd, en tro på sig selv, og et stort indblik i sig selv som menneske blandt andre mennesker.

At arbejde med trivsel, relationsarbejde eller fællesskabsfølelse, må ikke blive noget vi kun ser på fra tid til anden, i stedet skal det være synligt og tilstede i alt hvad vi foretager os med børn og unge.

Line blev en del af Trivselsfabrikken i efteråret 2019 og certificeret FRIENDS Resilience træner hos os i foråret 2020. Line forudser at man med udrulningen af FRIENDS programmerne i de danske institutioner og skoler, samt ungdoms- og videregående uddannelser, vil kunne skabe et bredt og stærkt fundament for et godt og trygt fællessprog samt -ståsted for børn, unge og deres voksne. Herved vil de blive klædt på med hjælp til selvhjælp, som også vil kunne understøtte mange af de målrettede indsatser der anvendes i dag.

Alina Cordt

Alina Cordt

Konsulent, træner & facilitator af FRIENDS Resilience

Alina er uddannet cand. psych. fra Københavns universitet, med speciale i udviklingspsykologi. Derudover er Alina i færd med at blive certificeret i CoolKids.

Læs mere om Alina

Alina har igennem næsten hele sit arbejdsliv arbejdet med at skabe udvikling og trivsel hos børn og unge, særligt med fokus på leg, relationskompetencer og kontakt. 

Alina har de sidste 6 år arbejdet som socialpædagog med børn med vidtgående handicaps og funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme og svære kroniske sygdomme. Alina har førhen arbejdet som mentor, supervisor og underviser. Hun har i en årrække været tilknyttet Huset for børn og familier i Næstved som vikar. Anbringelsestruet unge tilbringer deres fritid her, og der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk og mentaliserende tilgang. 

Alina er teoretisk funderet i et systemisk og narrativt perspektiv, den positive psykologi og med de nyeste udviklingspsykologiske teorier som fagligt afsæt. Hun er pt. optaget af det kognitive adfærdsterapeutiske perspektiv, og hendes pædagogiske værktøjskasse er mangfoldig og stor.
Alina har netop startet psykologklinik i Fuglebjerg, hvor hun skal arbejde med angst behandling af børn og unge igennem cool kidsprogrammet. Et angst behandlings program der tager sit afsæt i kognitivt adfærdsterapi. Alina bliver superviseret af psykologer fra CEBU. Århus Universitets angstklinik. 

Alina har valgt at være en del af Trivselsfabrikkens team, da hun mener at der er behov for et program som Friends Resilience i Danmark. Alina ønsker gennem sit bidrag i Trivselsfabrikken at være med til at kvalificerer lærer og pædagoger, som til daglig arbejder med børn i deres forskellige sociale arenaer. Herved får de mulighed for sammen med børnene/det enkelte barn at øve sig på en øget opmærksomhed og implementering af gode mestringsstrategier. Herigennem kan vi give børnene de bedste betingelser for inkludering i fællesskaber og mulighed for at kunne klare de udfordringer og forandringer, der er i ethvert barns liv.
En af Alinas store helte, Sejleren Troels Kløvedal, siger at ”de bedste oplevelser har man sammen med andre”. Alina synes han har ret, men det fordrer at det enkelte menneske kan finde ud af at være i sociale sammenhænge og bidrage på en sådan måde, at individet gror, samtidig med at fællesskabet består. Dette vil Alina gerne bidrage til, og hun tror på at programmet Friends Resilience er et brugbart værktøj dertil.

Lis Gaarde-Johansen

Lis Gaarde-Johansen

Konsulent, træner & facilitator af FRIENDS Resilience

Lis er uddannet lærer fra Haslev Seminarium og Narrativ Samtale terapeut fra DISPUK. 

Læs mere om Lis

Lis har flere efteruddannelser bla. indenfor Theraplay and Marschak Interaction Method og Marta Meo, og har mange års erfaring som inklusionsvejleder, familiebehandler og terapeut.

Katrine Helt

Katrine Helt

Konsulent, træner & facilitator af FRIENDS Resilience

BA i Pædagogik fra Københavns Universitet, Katrine er i færd med at tage en kandidatuddannelse.

Læs mere om Katrine

Derudover arbejder Katrine hos Aarhus Universitet som studievejleder for bachelor- og kandidatuddannelserne på DPU. Katrine har tidligere arbejdet som støttelærer og pædagog på en friskole for højt begavede børn. Katrine har erfaring med at facilitere gruppeforløb for børn og unge efter Cool Kids Program, i Cool Kids Klinik – Børne & Ungdomspsykologisk Klinik. Her har hun i tæt samarbejde med klinikkens psykologer været med til at undervise, vejlede og lave aktiviteter med børnene og deres forældre. Katrine har herfra erfaring med relationsarbejde, forældresamarbejde, samt kognitiv adfærdsterapi, herunder realistisk tænkning og eksponering.

Endvidere har Katrine erfaring med ABA (Anvendt Adfærdsanalyse) igennem sit arbejde som praktisk pædagogisk støtte for børn med infantil autisme.

Marianne Rostbøll Schmidt

Marianne Rostbøll Schmidt

Konsulent, træner & facilitator af FRIENDS Resilience

Marianne er uddannet fra lærerseminariet i Århus og har arbejdet som lærer siden 1991.

Læs mere om Marianne

Marianne har arbejdet med forskellige aldersgrupper og I forskellige skolemæssige sammenhænge.

Fra 1991 – 1998 arbejdede hun med 6-16 årige i en specialundervisningsafdeling på en folkeskole i byen. Derfra gik hun videre til at arbejde med 14-16 årige i de ældste almenklasser på en større Bornholmsk folkeskole. Senere igen, var Marianne med til at starte en mindre friskole op på øen. I den forbindelse var hun ansvarlig for de yngste elever fra 6-9 år.

Da Marianne og sin familie flyttede retur til Jylland lagde hun ud med at arbejde med mellemtrins eleverne på en folkeskole, dvs. børn i alderen 10 -13 år. Sidenhen er hun blevet ansat på en privat skole hvor hun underviser børn i alle aldre samtidig med at hun er klasselærer for elever i alderen 10 – 15 år.

Marianne har en bred erfaring med at skulle tilpasse sin undervisning ift. det barn/gruppe af børn hun har stået overfor. Derudover har hun mødt en række elever som har været ramt af angst og stress som er kommet til udtryk på forskellige måder. Marianne har altid vægtet det relations – og trivselsarbejdet højt, både i klasserummet samt ift. samarbejdet med barnet/den unge og dennes familie ligeså.

Da Marianne stiftede bekendtskab med Trivselsfabrikken og fik muligheden for at blive certificeret som træner i/facilitator af FRIENDS Resilience programmerne, greb hun chancen, da hun heri kunne se en ramme til at kunne klæde sine elever på med nogle vigtige livsduelighedsredskaber og strategier der vil kunne lette deres vej gennem uddannelsessystemet og i andre områder af deres tilværelse.

Share This