Velkommen til trivselsfabrikken

I fællesskab kan vi styrke mental sundhed og trivsel, i og uden for skolen.

I Trivselsfabrikken arbejder vi for at styrke alle børn og unges resiliens, så de, sammen og hver for sig, kan forebygge, minimere og overvinde livets små som store udfordringer – og komme styrket videre i livet.

Hvad gør vi?

I Trivselsfabrikken har vi et ønske om at forskningsbaseret viden i hvad der styrker børn, unge og voksnes resiliens, gøres lettilgængeligt og anvendeligt i praksis. Derfor tilbyder Trivselsfabrikken kursusforløb og certificering for lærere, pædagoger og andre relevante fagfolk i faciliteringen af FRIENDS Resilience, så de er klædt på til konkret og praksisnært at videreformidle værktøjer til styrkelsen af børn og unges resiliens.

Hvorfor gør vi det?

Dette understøtter en tidlig forebyggende og afstigmatiserende indsats, i og uden for skolen, og bidrager til at mistrivsel, stress, angst og depression mindskes – med øgede menneskelige ressourcer, samt omfattende samfundsøkonomiske besparelser til følge.

Vores mission

Med afsæt i evidensbaseret forskning og mangeårige erfaringer fra udlandet, ser vi frem til at uddanne lærere, pædagoger og fagpersoner til at kunne facilitere FRIENDS Resilience programmet i det danske uddannelsessystem og andre relevante sammenhænge.

Hermed håber vi på at kunne bidrage til, at de udfordringer som danske skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kæmper med i disse år (f.eks effekter efter Covid og nedlukninger, generelt øget pres til at træffe uddannelsesvalg og præstere i et konkurrencesamfund), samt stress, mistrivsel, mobning, uro og svingende faglighed, fylder mindre.

Vi tror på, og forskningen viser, at investeringer i tidlig forbyggende indsatser er at foretrække, da de i det lange løb har større menneskelige og økonomiske fordele. Flere vil klare sig bedre gennem folkeskolen, de videregående uddannelser og ind på erhversmarkedet, med reducerede omkostninger til understøttende og inkluderende tilbud, og behandling af livsstilsygdomme, angst og depressive lidelser til følge. 

Ligesom Dr. Paula Barrett har vi en fremtidig vision – nemlig, at alle børn, unge, og voksne, i Danmark kommer til at modtage undervisning i sociale og emotionelle færdigheder, som vil styrke deres resiliens, samt udvikle empati, selvledelseskompetencer og kommunikative færdigheder. Hermed øges trivslen, både hos den enkelte og i de fællesskaber, han eller hun deltager i.

Vores fremtidsvision

Vi ønsker, at indsamle empiri før, under og efter at FRIENDS programmet bliver udrullet, så vi kan indsamle og opbygge viden om programmets effekt i den danske kontekst. Dermed vil vi kunne bidrage til, og drage nytte af, den videreudvikling af FRIENDS programmet, som FRIENDS Resilience organisationen vægter højt. Samtidig ønsker vi, at bidrage til et bredt samarbejde og vidensdeling, omkring trivselsfremmende tiltag og relaterede problematikker.

Udover FRIENDS programmet, har vi en række andre tiltag på tegnebrættet, som alle skal understøtte den generelle trivsel blandt børn, unge og voksne, samt mindske fremmedgørelsen af de børn og unge, som af den ene eller anden grund ikke kan komme i skole. Vi ønsker, at de oplever en fortsat faglig og social udvikling i den periode, så de ikke oplever det som en uoverkommelig hurdle, når de er klar til at vende tilbage til uddannelsessystemet. Efterhånden som vi er klar til at tilbyde nye tiltag, vil de blive slået op her på siden og blive meldt ud til de, der har ytret interesse i at modtage information herom.

Endelig vil vi gerne understrege, at det vigtigste for os er, at vi får mulighed for at bidrage til, at flest mulige børn og unge oplever en tryg skolegang og uddannelsesforløb, samt til at de, der skubbes ud af kurs pga. kaos, mistillid og utryghed hurtigst muligt får hjælp, så de kan genfinde tilliden og vende tilbage til skolelivet/udddannelse eller arbejde.

Derfor vil vi, når alle udgifter der er forbundet med virksomhedens virke er betalt, bruge hovedparten af Trivselsfabrikkens overskud til at sponsorere pladser til børn, unge, forældre og professionelle hos diverse relevante fagpersoner, samt støtte tiltag hos os selv, vores søsterselskab – Balancefabrikken, og andre, der har samme sigte.

Share This